تبلیغات متنی
خرید شارژ
خرید کارت شارژ
خرید عینک
پودر بومبا
مکمل افزایش وزن
خرید آیفون
افزایش وزن سریع
ورزش
پودر چاقی بومبا
خرید بومبا
ایمان به ملایکه، وظایف آنها

 :

دومین بناء واصول اعتقادی اسلام ایمان آوردن به فرشتگان است وبدون آن ایمان مسلمان کامل ودرست نمیگردد. روی این اصل ایمان به فرشتگان درمرتبه دومین بعد از ایمان آوردن به خدایتعالی قرار دارد.

قبل از بحث پیرامون مطلب فوق لازم است واژه ملک را ازدیدگاه علماء بشناسیم 

الف: شیخ الاسلام ابن تیمیه درعقیده واسطیه ملایک را چنین تعریف نموده است ملایک به اعتبار لغت جمع ( ملا ک) از کلمه ( ألوکه) گرفته شده است بمعنای( فرستاده شده) میباشد. خدا(ج) فرشته گان رابه خاطر تنظیم وترتیب کارها فرستاده وتوظیف نموده است.

ب: ملایک(فرشته)باعتبارمعنی اصطلا حی اجسام لطیف.هوای نورانی است.که قادربرتشکل به اشکال مختلف دارای دوبال سه بال چهار بال هستندومسکن معظم و رؤسای انان آسمانها است.

ج: ملا علی قاری ملایک راچنین تعریف نموده است.ملایک« بنده گان مکرم معصوم ومنزه وپاک ازصفات ذکوریت وأنوثت ونفس»هستند.آری ملایک موجودات هستند که از جانب خدا(ج)موکل برامورعالم تکوین وتشریع، واسطه های هستند بین خدا(ج)وعالم مشهود بندگان مکرم ومحترمی هستند که هرگز خدارا درهیچ صورتی نافرمانی نمیکنند به هرچه مأمورشوندانجام میدهند!

خلقت فرشتگان 

خدا (ج) ملا یک را افرید تا بر اساس اراده خدا (ج) درعالم تکوین وعالم تشریع ودرکون نظم واداره را بر پا دارند.وبامرخدا (ج) در تمام حوادث ورویدادهای عالم طبعیت ملک بخصوص مو ظف وموکل شده است تا دستورالله را انجام دهند و لحظه عصیان نکنند وخلقت ملا یک را درنکات ذیل میتوان تذکرداد.

 الف . ملا یکه واسطه ها است : زیرا ملایک مو جودات شریف ومکرم ، واسطه بین خداواین عالم محسوس هستند طوریکه هیچ حادثه ای ازحوادث وهیچ واقعه ای مهم ویاغیرمهم نیست مگرانکه ملایکه دران دخالتی دارند ویک ویا چند فرشته موکل ومامورآنند اگرآن حادثه فقد یک جنبه داشته با شد یک فرشته واگر چند جنبه داشته باشد چند ملک موکل برآنند و.آفریدن ملایکه واضحترین دلیل براین است که درعالم طبعیت قوانین فطری، وسایط به أذن خداوند(ج)  تاثیر گذاراست.

 ب : ملایکه بنده گان مطیع وفرمان بردارهستند که کوچکترین عصیان نمی کنند.  ازمطلب هذامعلوم میشود ملایکه نفسیت مستقل ندارند ودارای اراده مستقل نیستند که بتوانند غیرازآنچه که خدا(ج) اراده کرد ه اراده کنند. پس ملایکه در هیچ کاری استقلال ندارند وهردستوری را که خدا(ج) به ایشان تحمیل کند تحریف نمیکنند وکم وزیادش نمیسازند ودراین مورد خدا(ج) چنین فرموده است(لا یعصون ماأ مرهم و یفعلون ما یؤمرون).   ( سوره تحریم آیه 6 )

ترجمه« خدایتعالی درانچه امرشان کند نا فرمانی نمی کنند » وآیت مبارک خوبترین تعلیم واموزش برای بشر وگروه جنیان ( پریان ) است که فرشتگان لحظه عصیان نمیکنند وبا مرخدا(ج) پابند هستند.چه بهتراست که انس وجن دارای چنان صفات خجسته ونیکوبا شند صفات اطا عت واجتناب ازعصیان وعظمت وبزرگی الله را در نفس خویش جا دهند وبراوامرالله (ج) متمسک شوند واز نواهی اش با طوع ورضا منع شوند وکمال بنده گی هم دراطا عت وفرمان بری است.

ج : ملایک با همه کثرتی که دارند دارای مراتب مختلفی ازنظر بلندی و پاینی دارند. برخی ما فوق دیگر وجمعی نسبت بما دون خود امرند و ان دیگران ما مور و مطیع اند وان ملک که امر است با مرخدا امر میکند وحا مل امرخدا بسوی ما مورین است و مامورین هم بد ستور خدا(ج) مطیع وفرمان برداری آمرند خدا وند (ج) از گفتارفرشتگان چنین حکایت فر مودند  .

( وما منا الا له مقام معلوم) صا فات 164)« هیچ یک از ما نیست مگر اینکه مقامی معلوم دار د» واین هم درس و تعلیم برای بشر است که در بوجود اوردن نظم درزندگی دارای تشیکلات و مراتب واطاعت با شند .

د:  ملا یکه هر گز شکست نمی خورد . چون ملا یکه با امرخدا(ج)عمل میکنند هرگزشکست نمی خورند بشهادت این فرموده الله (وماکان الله لیعجزه فی السماوات ولا فی الارض.. فا طر ایه )42« خدا هرگز چنین نبوده که چیزی در اسمان و زمین اورا عا جزکند» چون افعال واعمال فرشتگان طبق دستورالله(ج) صورت میگرند بابناءً نفی عجز دراجراء قوانین در آیت فوق به الله نسبت داده شده است .

توضیع بیشتر : 

خدا(ج) ملا یکه را ازنورافریده است وبرخی ملا یکه ازکلمات تسبیحات(سبحانک اللهم) افریده شده است وملایکه جسمانی نمی باشد باین معنی وجودشان ازماده بودن منزه است چون جسمانیت ماده است وماده درمعرض زوال و فساد و تغیر هستند و نیز کمال در ماده به شکل تدریجی میباشد قسمیکه دروجودورشد وکمال بشریت مشاهده میگردد ولی ملا یکه این طور نبوده است زیراملایک ازنفس، مذکر ومونث بودن منزه اند ودر میان فر شتگان مرگ ومیرنمی باشد تولد وتناسل نمی با شد.نفس، خوردونوش ندارند واز این صفات منزه افریده شده اند ...خدا(ج) ملایکه را مستقلاً برای عبا دت و انواع مشا غل و تنظیم امور وایجاد حوادث و اطاعت و امتثال امر و امثال ان --- افریده است.

 قر آن و ملا ئیک :

در قر آنکریم آیا ت فراوان در باره ملا یک  نازل شده است و لی با ستثنا ( دو ملک یعنی ( جبریل و میکا یل (ع)  ) هیچ یک از ملایک را نام نبرده است تنها در قر ان چهار نوع ملایک با عتبار وظایف شان ذکر گردیده است .

1- ملا یک سفره: که در سوره نا زعات اسم این طایفه ازملایک بعبارت(سفرة کرام برره) تذ کر یا فته است.واین فرشتگان،کرام الکا تبین هستند که تمامی کردار واعمال ومعقولات بشری را می نویسند وقتیکه خواستند به حضورالله (ج)عرضه نمایند.اعمال مبا حه ما نند بیا ، برو و بنیشین را از کتاب شان محو میکنند واعمال و اقوال و افعال که حکم ، ثواب، جزاء بر ان مرتب میشود ثابت میدارند .

2-کرو بیان یا حمله عرش الهی یا فر شتگان مقرب: در روایت امده است اکنون عرش الله راهشت ملک حمل میکنند اما درروز که قیا مت قایم میشود نیز هشت ملایکه عرش الهی راحمل وبه میدان حشرفرود میآورند.

3-رقیب وعتید: در سوره(ق) ذکر شده است.اینها فرشتگان اند که برای محا فظت انسان وسا یرمخلو قات موظف میبا شند مانند اینکه انسان راازافتیدن ازگزیدن واز روبرو شدن با حوادث گوناگون نگهداری میکنند جزاز ان چیزیکه خدا وند(ج) برایش مقدرفرموده است

4-فرشتگان موکل بقبض روح و فرشتگان موظف بأخذ ا طلاعات درقبر بنام منکر و نکیر، بشیرومبشر فرشتگان دوزخ بنام زبا نیه وفرشته وحی برانبیاء (ع) روسای فرشتگان چار فرشته است که سه ان موظف به حیات واعمال مربوط به زنده گی است ما نند جبر یل (ع) میکایل (ع) و اسرا فیل (ع)

ا لف جبر یل(ع) دارای (600 ) ششصد بال است که حضرت محمد ( ص) در طول نبو ت شان دوبار جبر یل (ع) را بصورت اصلی اش دیده است یکمر تبه بعد از فترت و حی و باردوم درشب معراج وجبریل ملک موظف بآوردن وحی الهی بر انبیاء(ع) است که توسط وحی الهی قلب و دل هازنده میگردد. درسوره مبا رک ( یس) میفر ماید( لینذرمن کان حیا) قران بخاطر نازل شده تا با ثر هدایتش دل هارا زنده سازد .

ب-  میکایل فرشته است که موظف به باد و باران میباشد که توسط ان نبا تات واشجاروسایر اشیای قابل رشد جا مه حیا ت می پوشند وازفیض ان همه مخلوقات بهره مند میشوند و گیا هان گام زندگی می بردارند.

ج—اسرافیل ، فر شته مو کل به نفخ صور است که توسط ان مرده ها حیات دو باره به تن میکنند و در حدیث مبا ک امده است اسرا فیل دو مر تبه نفخ صور میکند  در میان ان دو نفخ شش ماه فا صله است در نفخ اول همه خلایق میمر ند و در نفخ دوم تمام خلایق که در زمین زند گی کر دند دو باره زنده میگر دند و بطرف میدان حشر جمع میشوند .

د- فر شته چهارم در حدیث پیا مبر(ص)  بنام اسماعیل یا د شده است اما درتورات بنام عزرایل امده است که فر شته ای است موظف به قبض ارواح تمام خلایق ، البته درحدیث چنین امده است اسما عیل فرشته مو ظف به قبض ارواح خلایق تحت فر مان خود یک صد هزارملک دارد که هرکدام از انها یکصد هزارملک تحت امرخوددارند تنهاعزرایل یا اسماعیل قبض روح نمیکنند بلکه جماعت ازفرشتگان به قبض روح یک ادم میا یند.اما اکنون با ید گفت در قرانکریم کلمه (توفته رسلنا) امده است « فرشتگان ما جان وارواح شان را) میگردند کلمه رسول جمع است که چندین فرشته به قبض رو ح یک آدم میا یند.

اصناف ملایک وظایف آن .

با یددانست خدا( ج) به هرملک وظیفه خاص وویژه  سپاریده است هرملک بو ظیفه وماموریت که بدان توظیف شد ه است انجام میدهد ونتا یج ان رادرحالیکه خدا(ج) به ان دانا است به بارگاه الله (ج)عرضه مینما یند.البته این طورنبوده یک ملک به همه کارها گماریده شود بلکه برای کاری خاص موظف شده اند بدین ترتیب اصناف ملک ازحد تصوربشر با لا تر است وهیچ مخلوق را خدا (ج) بیشتر ازملایک نیا فریده است.ملایک را که خدا (ج) افریده با ندازه زیاد وکثیرند جزالله (ج) احد تعداد انان را نمیداند درحدیث صحیح وارد است که پیا مبر(ص) فرمودند ( آسمان ها ناله میکنند وفریاد میکشند وحق است که ناله کنند زیرا درآسما نهابه اندازه یک وجب مسا حت نیست مگردرانجا ملک موظف به تسبیح وتهلیل وتکبیر وبعبادت خدا(ج) مشغول است بالا خره هرحرکت،وعمل وذره ترین چیزدرآسما نها وزمین ودرمیان ان دو پدید نمی اید مگرملکی موظف بان است .

1- ملک مو ظف وما موربه کوه ها( ملک الجبا ل) 2- ملک موظف به ابرها ، ملک به رحم مادر که کیفیت پد ید امدن فرزند را کنترول وتصویرمیکند 3- ملک موکل به نطفه آدمی، ملک مو ظف به آدم ، به غرض حفا ظت اعمال واحصا یه ا عمالش ، ملک مو کل به مرگ ملک مو ظف به جواب و سوال در قبر، ملک مو ظف باداره وتنظیم افلاک وبه حرکت افلا ک. ملک مسول بآ فتاب مهتاب وملک موظف به آتش دنیا ، و ملک مو ظف به بهشت و به عمارات بهشت و به غرس نهال ان با لا خره ملا یکه بعنوان  بزرگ ترین وعظیمترین لشکرخدا (ج) درقران کریم تذ کران امده است سوره  مرسلات آیه های 1-2-3 ( و المرسلات عرفاً...) « به فرشتگان که با دهای نرم را میفر ستند قسم است وقسم به فرشتگان که رحمت خد اوند (ج) را پخش میکنند.در سوره نا زعات چنین آ مده است ( قسم به فرشتگان که ارواح کفار را به شدت قبض مینما یند و ارواح مومنان را به ملا طفت وملا  یمت اخذ میکنند و به فر شتگان که درفضا ی بیکران شنا ورند ودرامو رات خیریه مسابقه کنانند) دربسا آیات خدا(ج) برفرشتگان قسم یا د کرده است. این خود مقام فرشتگان را به نزدی خدا(ج) می رساند. خواستیم این بحث را خاتمه دیهم بهترولازم دیدیم که  از فرشتگان زبانیه بطور فرشرده بحث نموده باشیم.

فرشتگان زبا نیه :

یعنی فرشتگان موظف وموکل به تنظیم واداره دوزخیان واین فرشتگان بنام زبا نیه ( زننده ) یا د میشوند قوی ترین وبا هیبت ترین و درشت ترین فرشتگان از نقطه نظربرخورد وشیوه کار هستند که الله (ج) در باره اوصاف این فرشتگان در سوره تحریم ایت 6 ) چنین فرموده است ( یا ایها الذین امنو قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس والحجارة علیها ملایکةٌ غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون) تر جمه «ای مومنان جان خودوجان خانواده هایتان را  ازاتش دوزخ نگاه و حفظ کنید چنان اتشیکه تنها مواد محروقات ان انسان هاوبتان(خدایان باطله) است  وان اتش دراداره فرشتگان قوی هیکل ودرشتخواست که خدا راعصیان نمیکند وبه انچه دستورداده شوندعمل میکنند .

خداوند(ج ) طبعیت فرشتگان زبانیه را قسمی افریده است بسیاردرشت وهیبت انگیز وقسی القلب هستند که هیچ انتظار توقع رحم و مهربانی دروجود شان نسبت به عصیانگران سراغ نمی گردد.چون خداوند(ج)این نوع فرشته گان رابرای تعذیب منکران ومشرکان، منافقان، ستمگاران آفریده است.وبسیار تنومندوقوی هیکل هستند که تعداد نفرات  شان به نوزده ملک می رسند ودرسوره مبارک مدثرچنین آمده است( علیها تسعةعشر) به تنظیم واداره آتش دوزخ نوزده ملایکه توظیف شده اند.البته تعداد ملایکه مسؤل دوزخ به این اندازه محدود واندک تعین گردید بنا بر نکات ذیل.

1-دلیل برعظمت وبزرگی قدرت بی پایان الله(ج) است که ملیاردهاانس وجن که سرنوشت شان بدوزخ کشانیده میشوند تنها نوزده ملک به تعذیب وبه اداره شان کفایت میکنند.

2-تا دشمنان آیین اسلامی مغروروفریفته شوند که چطوراین اقلیت کوچک به همگان رسیده گی میتوانند که سرانجام آنان به جانب کذب ودروغ گرایش پیدا میکنند.

3-به یقین این اقلیت مدیر ومنتظیم آتش دوزخ سبب افزایش قوت ایمان ورسوخ اعتقاد مومنان میگرددکه الله(ج) انبوه ملیاردها دوزخی راتوسط این چند ملک قوی ونیرومند اداره میفرماید زیرا نظام آخرت با نظام جهان امروز متفاوت است.لحظه برای دوزخیان فرصت نخواهدبود مانند مردمان دنیاتوطیه ای راغرض رهای از دوزخ براه اندازند. واز جانب دیگر در روایات آمده است که فرشتگان زبانیه چنان جسیم ونیرومند هستند که دریک دست میلیاردها دوزخی رااز یک محل به محل دیگر پرتاب میکنند وچنان قسی القلب وبی عاطفه نسبت عصیان گران آفریده شده اند هزار سال دوزخیان ناله وفریاد وضجه ها میکشند وعذرخواهی وزاریها واشک ریزی میکنند بالای عاطفه فرشتگان زبانیه تاثیر وارید نمیکند ودرمقابل هردرخواست ومطالبه جهنمیان بعد ازهزار سال پاسخ میدهند وآن پاسخ هم به تهدید وتوبیخ بیشتر شان می افزاید مانند اینکه میگویند آیا پیامبربرای هدایت شما نیامده بودوکتاب جانب شما فرستاده نشده بود وبه کلمه زننده (اخسأ) که کلمه ای است بطرف سگ غرض دور شدن  ش استعمال میکنند. وخداوند همه مامومنان را ازمشکلات ودشواریهای آن روز نجات دهدوموهوبت فرمایدودرجوار رحمت اش قراردهد.

خاتمه

گوشه محدود از وظایف فرشتگان راتذکر دادیم تا دانسته شودکه فرشتگان درهمه امور دنیا وآخرت ودرانجام هرعمل انس وجن دخالت دارند ووظایف ویژه ای بدوش دارند تا نظام خدای متعال رادرعالم کاینات وتشریعات به منصه اجراقرار دهند واز بزرگترین اعمال تا ذره ترین ترین آن درقید کتابت فرشتگان قرار دارد وهرحادثه وچیزی واقع شدنی است توسط فرشتگان خدایتعالی بعد از صدور فرمان الله(ج) انجام میشود.آری ملک نظام آور واداره گردنیا وآخرت به فرمان الله(ج) است باید دانست فرشته که به انسان زنده موظف است واعمال اورا مینوسد ودر روز رستاخیزعظیم همراه با اوحشر میشوند انسان رابه میدان حشرمی رساند ودرلحظات محاسبه الهی نیز حاضرند  وگویای میدهند ودربرخی روایات آمده است ملک موظف بعد از وفات انسان برفرازقبرانسان تا قیامت نشسته اند اگرآدم خوب ونیکوکار بود برایش مغفرت می خواهند واگر آدم بدکار وفاجربود نفرین می فرستند.این بود چند سطردرمورد ایمان وفرشتگان درقید تحریرآورده شد امید وارم برای خواننده گان محترم نافع واقع شود ودرصورت درک لغزشات امید وارم بنده را  معذور پنداشته وبه محل اشتباه ره نمود نموده ممنونسازند.

امتياز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1389ساعت 22:13 توسط bargozideh122b | تعداد بازديد : 1206 | |